G襤ZL襤L襤K POL襤T襤KASI

78 SW 7th St, suite 500 Miami, FL 33130, USA adresinde mukim bir Delaware irketi olan Fanatee INC. (bu gizlilik bildiriminde bundan b繹yle topluca "Fanatee" veya "biz" olarak an覺lacakt覺r), kiisel verilerinizin (tan覺mlanm覺 ya da tan覺mlanabilir bir ger癟ek kiiye ilikin bilgiler) kullan覺m ve payla覺m覺yla ilgili endielerinizin fark覺ndad覺r; bu nedenle gizliliinize son derece 繹nem vermekteyiz. Gizlilik Politikam覺z hakk覺nda daha fazla bilgi edinmek i癟in aa覺daki a癟覺klamalar覺 okuyunuz. Hizmetlerimizi herhangi bir ekilde kulland覺覺n覺zda veya Hizmetlerimize herhangi bir ekilde eritiinizde, bu Gizlilik Politikas覺nda a癟覺klanan uygulama ve politikalar覺 kabul ettiinizi onaylar ve verilerinizi aa覺daki ekilde toplamam覺za, kullanmam覺za ve paylamam覺za izin verirsiniz.

OYUNLARIMIZ, ABDDE 13 YA VE ZER襤 KULLANICILARA, ABDE 襤SE 16 YA VE ZER襤 KULLANICILARA H襤TAP ETMEKTED襤R. ABDDE 13, ABDE 襤SE 16 YA ALTI OCUKLAR, FANATEE H襤ZMETLER襤NE ER襤EMEZ. AYRICA, REKLAM UYGULAMALARI KAPSAMINDA OCUKLARLA 襤LG襤L襤 KASITLI OLARAK VER襤 TOPLANMAMAKTADIR.

Fanatee Hizmetlerini kulland覺覺n覺zda bu Gizlilik Politikas覺n覺n ayr覺lmaz par癟as覺 olanHizmet Koullar覺nadaima tabi olduunuzu hat覺rlat覺r覺z. 襤bu Politikada tan覺m覺 olmadan kullan覺lan t羹m h羹k羹mler, Kullan覺m Koullar覺ndaki tan覺mlar uyar覺nca tan覺mlanacakt覺r.

Bu Gizlilik Politikas覺n覺n terc羹meleri aras覺nda farkl覺l覺k olmas覺 halinde, 襤ngilizce versiyon ge癟erli olacakt覺r.

1. Fanatee hangi verileri toplar?

1.1. Bize salad覺覺n覺z kiisel veriler

A覺m覺za giri yapmak i癟in Facebook hesab覺n覺z覺 kullanman覺z halinde e-postan覺zla birlikte ad ve soyad覺n覺z gibi baz覺 Kiisel Verileri toplar覺z. Bize e-posta yoluyla geri bildirim vermeniz veya bizimle e-posta yoluyla iletiime ge癟meniz halinde, size cevap verebilmek i癟in ad覺n覺z ve e-posta adresinizle birlikte, e-postadaki dier i癟erikleri toplar覺z. Oyunlarla ilgili destek almak i癟in bize e-posta yollad覺覺n覺zda iletim sistemi ve versiyonu, Oyun tipi ve versiyonu ve talep edilen dier bilgiler gibi, bizimle isteyerek paylat覺覺n覺z baka t羹rde Kiisel Verileri de toplamaktay覺z. Beta test kullan覺c覺s覺 iseniz, Oyun i癟i deneyiminizi iyiletirmek i癟in, hata, bozukluk ve benzeri ar覺zalar覺 繹nleyebilmek ad覺na ekran g繹r羹nt羹lerinizi de yakalayabiliriz. Ayr覺ca, Oyunlar veya internet sitemizde Kiisel Verilerin topland覺覺n覺 belirten dier noktalarda demografik bilgiler gibi Kiisel Verileri toplamaktay覺z.Toplad覺覺m覺z verilerle ilgili kapsaml覺 a癟覺klama i癟in 2.1 maddesine bak覺n覺z.

1.2. Teknoloji yoluyla toplanan kiisel veriler

Sitemizi ve Oyunlar覺m覺z覺 sizin i癟in daha kullan覺l覺 hale getirmek i癟in, sunucular覺m覺z (bunlar 羹癟羹nc羹 taraf hizmet salay覺c覺lar taraf覺ndan bar覺nd覺r覺labilir) sizden taray覺c覺 tipi, iletim sistemi, 襤nternet Protokol (IP) adresi (襤nternete girdiinizde bilgisayar覺n覺za otomatik olarak atanan bir numarad覺r; oturumdan oturuma deiebilir), alan ad覺 ve/veya ziyaretinizin tarih/saat damgas覺 gibi Kiisel Veriler toplar.

1.3. erezler yoluyla toplanan Kiisel veriler

erezler, taray覺c覺n覺z覺 veya cihaz覺n覺z覺 tan覺mam覺z i癟in taray覺c覺n覺z veya cihaz覺n覺za transfer ettiimiz ve Hizmetlerimizdeki sayfa ve 繹zelliklerin nas覺l, ne zaman ve ka癟 kii taraf覺ndan ziyaret edildiini bize g繹steren tan覺mlay覺c覺lard覺r. Taray覺c覺n覺zdaki ayarlar k覺sm覺ndan erezleri reddedebilir veya devre d覺覺 b覺rakabilirsiniz; ancak bunu yapt覺覺n覺zda, internet sitemizin baz覺 alanlar覺 d羹zg羹n 癟al覺mayabilir.

2. Verilerinizi nas覺l kullan覺r覺z?

Genel olarak, bize salad覺覺n覺z Kiisel Veriler taleplerinize yan覺t vermek i癟in veya size daha iyi hizmet verebilmemiz i癟in kullan覺lmaktad覺r. Kiisel Verilerinizi aa覺daki tabloda belirtilen ekillerde kullan覺r覺z; kullan覺m ekillerinin hukuki zeminleri de tabloda a癟覺klanm覺t覺r.

2.1. Verilerinizin kullan覺m覺na ilikin hukuki zemin

Ama癟/Faaliyet Veri t羹r羹 Meru menfaat zeminini de i癟eren hukuki ilem zemini
Uygulaman覺n indirilmes Cihaz verileri: kullan覺lan cihaz, iletim sistemi, taray覺c覺, IP, pil seviyesi ve dil. R覺za
Facebook Verileri* (yaln覺zca Facebook hesab覺n覺zla giri yapt覺覺n覺zda) Profil verileri: Facebookta genele a癟覺k profilinizle ilgili izinler (a癟覺k ad, ya, fotoraf, cinsiyet ve dier genele a癟覺k bilgiler, arkada listesi ve e-posta adresi). R覺za
Oyunlardaki etkileim A癟覺k oyunlar, takma isim, iletiim, aksiyonlar, oturumlar, oynanan oyunlar, kullan覺lan g羹癟lendirmeler. R覺za ve meru menfaat
Oyun i癟i kiiselletirme Ya aral覺覺 R覺za
Oyunlardaki kredi kart覺yla yap覺lan al覺mlar Apple ID veya Google ID, 羹r羹n, para birimi, 羹lke. Fatura bilginizi toplam覺yoruz. R覺za, meru menfaat veya s繹zlemeden doan y羹k羹ml羹l羹kler
Oyun Puanlamas覺 Oyunlardaki puan ve performans R覺za ve meru menfaat
Fanatee internet sitesine eriim Cihaz verileri ve alan ad覺 Meru menfaat
Kullan覺c覺 analizleri Cihaz verileri Meru menfaat
Reklam Cihaz verileri ve iletiim verileri R覺za
Anketler* (sadece g繹n羹ll羹 olarak kat覺lmay覺 se癟tiyseniz) 襤sim, e-posta ve g繹n羹ll羹 olarak ankete verilen yan覺tlar R覺za
Fanatee 羹r羹n ve hizmetleri hakk覺nda b羹lten g繹nderimi 襤sim ve e-posta R覺za

2.2. Anonim Verilerin oluturulmas覺

Kiisel Verilerden kimliinizi belli edecek baz覺 bilgileri (ad覺n覺z vb.) hari癟 tutarak Anonim Veri kay覺tlar覺 oluturabiliriz. Bu Anonim Verileri, Oyunlar覺m覺z覺n i癟eriini zenginletirmek ve sitede gezinmeyi iyiletirmek amac覺yla talep ve kullan覺m ablonlar覺n覺 analiz etmek i癟in kullan覺r覺z. Anonim Verileri kendi takdirimize bal覺 olarak kullanma ve 癟羹nc羹 Taraf irketlerle paylama hakk覺m覺z sakl覺d覺r.

2.3. Geri Bildirimleriniz

Eer herhangi bir Oyunumuz veya web sitemiz hakk覺nda geri bildirim salarsan覺z, bu t羹r geri bildirimi Kiisel Verinizle ilikilendirmeksizin herhangi bir ama癟 i癟in kullanabiliriz. Bu t羹r iletiimin i癟erdii her bilgiyi toplayaca覺z ve bu iletiimdeki Kiisel Verileri bu Gizlilik Politikas覺'na uygun olarak ileyeceiz

3. Fanatee, kendisine gelen Kiisel Verileri nas覺l payla覺r?

3.1. Fanatee 癟羹nc羹 Taraflar覺

Aa覺da a癟覺k癟a belirtilen haller d覺覺nda Kiisel Veri formunuzu hi癟 kimseye kiraya vermez, satmaz veya aktarmay覺z. Kiisel Verilerinizi, 羹癟羹nc羹 taraflarla aa覺da a癟覺kland覺覺 ekilde paylaabiliriz:

Reklam verenler: Zaman zaman, reklam verenlerin ve/veya ticari ortaklar覺n (Reklam Verenler), kendi reklamlar覺n覺 ve/veya kampanyalar覺n覺 g繹recek kullan覺c覺lar覺n demografik verilerini se癟melerine izin verebiliriz; bu kapsamda, sizden kimliinizi belli etmeyecek ekilde toplad覺覺m覺z verileri, reklam ve/veya kampanyalar覺n hedef kitlesini se癟mesi i癟in bir Reklam Verene salayabileceimizi kabul edersiniz. rnein, Sao Pauloda bulunduunuza ilikin bilgiyi size Sao Paulo iletmeleriyle ilgili reklam veya teklifler g繹stermek i癟in kullanabiliriz, ama bu iletmelere sizin kim olduunuzu s繹ylemeyiz. Ya da Reklam Verenlerin, reklamlar覺n覺 sizinle benzer kullan覺m ablonlar覺na sahip kullan覺c覺lara g繹stermelerine izin verebiliriz, ama bu kullan覺m verilerini, sadece toplu bi癟imde ve kimliinizi belli etmeyecek ekilde yap覺lan payla覺mlar haricinde, Reklam Verenlerle paylamay覺z. Bir reklam verenin bizden bir reklam覺 belirli bir hedef kitlesine veya hedef kitle alt grubuna g繹stermemizi istemesi ve sizin de bu reklama cevap vermeniz halinde, reklam veren erimek istedii hedef kitle tan覺m覺na uygun olduunuz sonucuna varabilir. Bizimle bu Politikan覺n sonunda yer verilen e-postadan iletiime ge癟erek bu reklam uygulamas覺ndan istediiniz zaman 癟覺kabilirsiniz.

Bal覺 襤letmeler: Belirli durumlarda, bizimle ilikilendirilen iletmeler veya 羹癟羹nc羹 taraf web siteleri, zaman zaman Hizmetler arac覺l覺覺yla veya Hizmetlerle balant覺l覺 olarak (ya bireysel olarak ya da ibirlii i癟inde) size 羹r羹nleri satma veya salama olas覺l覺覺na sahip olabilir. Bir bal覺 iletmenin b繹yle bir ilem veya hizmetle ilikilendirilmesini onaylayabilirsiniz, Kiisel Verilerinizi sadece o ilem veya hizmetle ilgili olduu 繹l癟羹de bu bal覺 iletmeyle paylaaca覺z. 癟羹nc羹 taraf web sitelerinin veya iletmelerin gizlilik veya dier konulardaki politika ve uygulamalar覺 羹zerinde hi癟bir kontrol羹m羹z yoktur. Bu nedenle bal覺 bir web sitesi veya iletme ile ilgili herhangi bir ilem veya hizmete kat覺lmay覺 se癟erseniz, l羹tfen bu iletmelerin veya web sitelerinin t羹m politikalar覺n覺 inceleyin. Bal覺 襤letme Fanatee Brezilya'd覺r.

Rapor/Analiz:Fanatee, Fanatee taraf覺ndan sunulan r羹nlerin iyiletirilmesi i癟in kullan覺c覺 profillerini daha iyi anlamak ad覺na toplu ve genel istatistik veya raporlar halinde kullan覺lan verileri saklar.

Ortaklar覺m覺z:Bizim ad覺m覺za 癟eitli g繹revler yerine getirmeleri i癟in baka irketler ve kiilerle 癟al覺覺r覺z ve size 羹r羹nler sunabilmek i癟in verilerinizi onlarla payla覺r覺z; 繹rnein, veri taban覺m覺z覺 saklamak i癟in bir hosting (bar覺nd覺rma) hizmetinden faydalanmaktay覺z. Size aksini belirtmediimiz s羹rece, birlikte 癟al覺t覺覺m覺z kiiler, onlarla paylat覺覺m覺z Kiisel Verileri bize destek vermek i癟in gerektii kadar覺ndan fazla kullanma hakk覺na sahip deildir.

Kullan覺c覺 Profilleri ve G繹nderilen Bilgiler:Ad覺n覺z ve konumunuz gibi baz覺 hesap bilgileri, Hizmetler dahilinde kullan覺c覺 etkileimini kolaylat覺rmak veya hizmetlerle ilgili talebinize yan覺t verebilmek i癟in dier kullan覺c覺lara g繹sterilebilir. Ayr覺ca, Hizmetlere 羹癟羹nc羹 taraf bir sosyal a sitesi veya hizmeti yoluyla giri yaparsan覺z, o site veya hizmetteki arkada listeniz otomatik olarak Hizmetlere aktar覺labilir; bu arkadalar da Hizmetlerin kay覺tl覺 kullan覺c覺s覺ysa, sizin Hizmetlerdeki kullan覺c覺 profilinize girdiiniz, genele a癟覺k olmayan baz覺 verilerinize eriebilir. Bu kapsamda, herhangi bir 羹癟羹nc羹 taraf site veya hizmetin politika ve uygulamalar覺 羹zerinde burada da bir kontrol羹m羹z bulunmamaktad覺r.

Fanatee ve Dier Taraflar覺n Korunmas覺:Kanun veya mahkeme karar覺na uymak i癟in gerekli olduuna inand覺覺m覺z her t羹rl羹 veriye erime, okuma, saklama ve paylama; Hizmet Koullar覺m覺z ve dier s繹zlemelerimizi y羹r羹rl羹e koyma ve uygulama; veya Fanatee, 癟al覺anlar覺m覺z, kullan覺c覺lar覺m覺z ve dier taraflar覺n haklar覺n覺, mallar覺n覺 veya g羹venliini koruma hakk覺m覺z sakl覺d覺r.

3.2. Uluslararas覺 Veri Aktar覺m覺

Fanatee, Kiisel Bilgileri toplayarak AEA (Avrupa Ekonomik Alan覺) dahilindeki 羹lkeler, ABD ve Brezilya aras覺nda veOrtaklar listemizde yer alan. Iirketlere aktar覺m覺n覺 ger癟ekletirir. AEAda mukimseniz, AEA d覺覺ndaki 羹lkelerin AEA ile ayn覺 veri koruma seviyesine sahip olamayabileceiniz hat覺rlat覺r覺z; ancak, verilerinizi toplama ve kullanma uygulamalar覺m覺z bu Gizlilik Politikas覺na tabi olmaya devam edecektir. Fanatee Hizmetlerini kullanarak bu aktar覺mlara izin verirsiniz.

4. Haklar覺m nelerdir?

Bizimle veri paylamama hakk覺na daima sahipsiniz, ama hizmetlerimize kaydolmak veya baz覺 繹zelliklerimizi kullanmak i癟in baz覺 verilerin gerekli olduunu hat覺rlat覺r覺z.

Verileri yukar覺da a癟覺kland覺覺 ekilde ekleyebilir veya g羹ncelleyebilirsiniz. Ancak, verileri g羹ncellediiniz zaman, g繹zden ge癟irilmemi verilerin bir kopyas覺n覺 kay覺tlar覺m覺zda tutabiliriz.hello@fanatee.come-posta adresinden veya oyun i癟i iletiim destei yoluyla hesab覺n覺z覺n iptalini talep edebilirsiniz. Baz覺 veriler, siz hesaplar覺n覺zdan silinmesini talep ettikten sonra aa覺da a癟覺kland覺覺 ekilde kay覺tlar覺m覺zda kalabilir. Siz verilerinizi g羹ncelledikten veya sildikten sonra Kiisel Verilerinizden 羹retilen veya Kiisel Verilerinizi birletirerek elde ettiimiz toplu verilere sahip olabiliriz veya bunlar覺 kullanabiliriz, ama bu veriler sizin kimliinizi belli etmeyecektir.

4.1. AB Gizlilik Haklar覺n覺z

Mukim olduunuz 羹lkeye bal覺 olarak, Kiisel Verilerinizi ilememizle ilgili ilave haklar覺n覺z olabilir. AB mukimi iseniz, Kiisel Verilerinizi nas覺l ilediimizle ilgili olarak bu Politikada bilgilendirilme hakk覺n覺za ilaveten haklar覺n覺z unlard覺r:

 • i. eriim hakk覺;
 • ii. d羹zelttirme hakk覺;
 • iii. sildirme hakk覺;
 • iv. ilemeyi k覺s覺tlama hakk覺;
 • v. ilemeye itiraz etme hakk覺;
 • vi. veri ta覺nabilirlii hakk覺; ve
 • vii.r覺zay覺 geri 癟ekme hakk覺.

Haklar覺n覺z覺 nas覺l kullanaca覺n覺zla ilgili soru veya 羹pheniz olmas覺 halinde, l羹tfenhello@fanatee.comadresine ayr覺nt覺l覺 bir mesaj g繹nderiniz.

4.2. California Gizlilik Yasas覺 Kapsam覺ndaki Haklar覺n覺z

Californiada mukim bir kullan覺c覺ysan覺z, California yasas覺 kiisel bilgilerinizle ilgili olarak size daha 繹zel haklar vermektedir; bunlar覺n aras覺nda, baz覺 istisnalara tabi olmak 羹zere, son 12 ay boyunca kiisel bilgilerinizin toplanmas覺 ve kullan覺lmas覺 hakk覺nda sizinle belirli bilgileri paylamam覺z覺 talep etme hakk覺n覺z ve sizden toplad覺覺m覺z herhangi bir kiisel veriyi silmemizi talep etme hakk覺n覺z da bulunmaktad覺r. Bu t羹r bir talepte bulunmak i癟in, bizimlehello@fanatee.com. adresinden iletiime ge癟iniz. Her y覺l m羹teri ba覺na bu t羹rden yaln覺zca iki talebe cevap verme zorunluluumuz bulunduunu hat覺rlat覺r覺z.

California gizlilik yasas覺 kapsam覺nda herhangi bir hakk覺n覺z覺 kulland覺覺n覺zda ayr覺mc覺l覺a uramama hakk覺na da sahipsiniz.

Fanatee, son 12 ay i癟erisinde California mukimlerinden aa覺daki kategorilerde kiisel bilgi toplam覺 olabilir:

 • 襤sim, 襤nternet Protokol adresi, e-posta adresi ve benzeri kimlik belirleyici veriler.
 • Al覺nan veya incelenen 羹r羹n veya hizmetlerin kay覺tlar覺 da dahil olmak 羹zere, ticari bilgiler.
 • 襤nternet veya dier elektronik alar 羹zerindeki etkinlik bilgileri.
 • Yukar覺da belirtilen bilgilerden yap覺lan 癟覺kar覺mlar.

Bu bilgiler, bu Gizlilik Politikas覺nda a癟覺klanan ama癟lar kapsam覺nda toplanmakta ve kullan覺lmaktad覺r. Fanatee, son 12 ay i癟erisinde California mukimlerinin herhangi bir kiisel bilgisini satmam覺t覺r. Fanatee, son 12 ay i癟erisinde kiinin r覺zas覺 uyar覺nca veya bir ticari ama癟 dorultusunda bir hizmet salay覺c覺yla yap覺lan yaz覺l覺 bir s繹zleme uyar覺nca, yukar覺daki kategorilerden herhangi birinde kiisel bilgi paylam覺 olabilir.

5. Kiisel Verilerim nas覺l saklan覺r?

Hesab覺n覺z, gizliliiniz ve g羹venliiniz i癟in bir ifre ile korunur. Hesab覺n覺za 羹癟羹nc羹 taraf bir site veya hizmet 羹zerinden (Facebook gibi) eriirseniz, s繹z konusu 羹癟羹nc羹 taraf site veya hizmetin giri yaparken farkl覺 korumalar覺na da tabi olursunuz. ifrenizi ve/veya dier giri yapma mekanizman覺z覺 uygun bi癟imde se癟erek ve koruyarak hesab覺n覺za ve Kiisel Verilerinize izinsiz eriimi engellemeniz gerekmektedir.

Fanatee, bilgilerinizin g羹venlii salamay覺 vadeder; bu kapsamda, g羹venlii salamak i癟in ald覺覺m覺z覺 baz覺 繹nlemler unlard覺r:

 • Kiisel bilgilerin yer ald覺覺 sunucu iletiimlerinde ifreleme
 • Bulut tabanl覺 hizmetlerde ok Fakt繹rl羹 kimlik dorulama
 • Y羹ksek g羹venlikli eriim ortam覺na sahip sunucu mimarisi
 • Sunucu bilgilerine s覺n覺rl覺 eriim i癟eren irket i癟i politika

Hesab覺n覺z覺n ve kay覺tlar覺m覺zda tuttuumuz dier Kiisel Verilerinizin g羹venliini korumay覺 ama癟lar ve bunun i癟in 癟al覺覺r覺z; ancak y羹zde y羹z g羹venlii maalesef garanti edemeyiz. 襤zinsiz giri veya kullan覺m, donan覺m veya yaz覺l覺m hatas覺 ve benzeri fakt繹rler, kullan覺c覺 verilerinin g羹venliini her an riske atabilir.

Fanatee, Brezilyada kurulu olup toplad覺覺 veriler de Brezilya kanunlar覺na tabidir. Fanatee Hizmetlerine eritiinizde veya bu Hizmetleri kulland覺覺n覺zda veya bize baka ekillerde veri salad覺覺n覺zda, bu verilerin Brezilyada ilenmesine ve Brezilya i癟inde ve dier 羹lkelere aktar覺m覺na da izin vermi olursunuz.

6. Fanatee, Verileri ne kadar s羹reyle saklar?

6.1. Veri Saklama

Kiisel Verilerinizi yaln覺zca onlar覺 toplad覺覺m覺z ama癟lar覺 yerine getirmek i癟in gerektii 繹l癟羹de saklar覺z; bunlara, yasa, s繹zleme ve effafl覺k y羹k羹ml羹l羹kleri veya raporlama zorunluluklar覺n覺 yerine getirmek de dahildir.

Kiisel veriler i癟in uygun saklama s羹resini belirlemek i癟in, kiisel verilerin miktar覺, nitelii ve hassasiyetini, izinsiz kullan覺mdan veya kiisel verilerinizin payla覺lmas覺ndan doan potansiyel zarar riskini, kiisel verilerinizi ileme ama癟lar覺m覺z ile bu ama癟lar覺 baka yollarla yerine getirip getiremeyeceimiz ve ilgili yasal zorunluluklar覺 deerlendiririz.

Ancak, kay覺tl覺 bir Fanatee hesab覺n覺z varsa, hesap bilgileriniz hesab覺n覺z覺 aktif tuttuunuz s羹rece saklanacakt覺r. Hesab覺n覺z ve hesap bilgileriniz, kesintisiz 48 (k覺rk sekiz) ay boyunca hesab覺n覺za giri yapmad覺覺n覺z takdirde silinecektir. Fanatee, bu silme ileminin kay覺tlar覺n覺 365 g羹n boyunca tutar.

7. Soru, yorum ve ikayetlerinizi iletmek i癟in Fanatee ile nas覺l iletiime ge癟ebilirsiniz?

Fanatee, bu Gizlilik Politikas覺na g繹re g繹nderilen Kiisel Verileri Kontrol Eden ve 襤leyen Taraf olup s繹z konusu Kiisel Verilerden sorumludur.

Kiisel verilerinin bu Gizlilik Politikas覺na veya veri sahibi olarak senin se癟imlerine uygun ekilde kullan覺lmad覺覺n覺 d羹羹n羹yorsan veya bu Gizlilik Politikas覺yla ve Kiisel Verilerini ileme eklimizle ilgili sorular覺n, yorumlar覺n veya 繹nerilerin varsa, l羹tfen bizimle iletiime ge癟. Veri Koruma G繹revlimizin iletiim bilgileri aa覺dad覺r:

Veri Koruma G繹revlisi: Baptista Luz Advogados
E-posta: privacy@fanatee.com

8. Dier H羹k羹mler

Hizmetlerimizi s羹rekli olarak iyiletirmeye 癟al覺覺yoruz, dolay覺s覺yla bu Gizlilik Politikas覺 羹zerinde zaman zaman deiiklik yapabiliriz. Bu Gizlilik Politikas覺nda 繹nemli deiiklikler yap覺lmas覺 halinde, Fanatee kendisinde e-posta adresi bulunan kullan覺c覺lara e-posta ile 繹nceden ulaarak bu deiikliklerin y羹r羹rl羹e girecei tarihi bildirecektir. Kullan覺c覺lar覺m覺z覺 ayr覺ca uygulama i癟inde 癟覺kan bir a癟覺l覺r pencerede de bilgilendireceiz. Fanatee hizmetlerini kullanmaya devam etmek i癟in, bu deiikliklerin tamam覺n覺 onaylad覺覺n覺z覺 belirterek kabul羹n羹z羹 bildirebilirsiniz.

Gizlilik Politikas覺 ile ilgili baka soru, yorum veya 繹nerileriniz varsa, l羹tfen bizimlehello@fanatee.come-posta adresinden iletiime ge癟iniz.

Son g羹ncelleme: 27/11/2023