H襤ZMET KOULLARI

78 SW 7th St, suite 500 Miami, FL 33130, USA adresinde mukim bir Delaware irketi olan Fanatee INC. (bu gizlilik bildiriminde bundan b繹yle topluca "Fanatee" veya "biz" olarak an覺lacakt覺r), kiisel verilerinizin kullan覺m ve payla覺m覺yla ilgili endielerinizin fark覺ndad覺r; bu nedenle gizliliinizi son derece ciddiye almaktay覺z. Gizlilik Politikam覺z hakk覺nda daha fazla bilgi edinmek i癟in aa覺daki a癟覺klamalar覺 okuyunuz. Hizmetlerimizi herhangi bir ekilde kulland覺覺n覺zda veya Hizmetlerimize herhangi bir ekilde eritiinizde, bu Gizlilik Politikas覺nda a癟覺klanan uygulama ve politikalar覺 kabul ettiinizi onaylar ve verilerinizi aa覺daki ekilde toplamam覺za, kullanmam覺za ve paylamam覺za izin verirsiniz.

OYUNLARIMIZ, ABDDE 13 YA VE ZER襤 KULLANICILARA, ABDE 襤SE 16 YA VE ZER襤 KULLANICILARA H襤TAP ETMEKTED襤R. ABDDE 13, ABDE 襤SE 16 YA ALTI OCUKLAR, 襤LG襤L襤 PLATFORMLARA ER襤EMEZ. AYRICA, REKLAM UYGULAMALARI KAPSAMINDA OCUKLARLA 襤LG襤L襤 KASITLI OLARAK VER襤 TOPLANMAMAKTADIR.

襤nternet sitemize (http://www.fanatee.com/) (Site) ve oyun platformlar覺 ve uygulamalar覺m覺za (Oyunlar ve Siteyle birlikte topluca Platformlar) eritiinizde, Platformlarla ilgili eylemlerinize ilikin tam sorumluluk alarak bu Hizmet Koullar覺n覺 a癟覺k癟a kabul etmi olursunuz. Platformlar覺n yasak olduu yerlerde, Platformlar覺n kullan覺m覺 h羹k羹ms羹zd羹r. Ayr覺ca, bu Hizmet Koullar覺m覺z覺 kabul etmiyorsan覺z, l羹tfen Platformlar覺 kullanmay覺n覺z veya Platformlara erimeyiniz. B繹yle bir durumda, Hizmetlerimizi iyiletirebilmemiz i癟in koullar覺 neden kabul etmediinizi l羹tfenhello@fanatee.comadresine iletiniz.

L羹tfen bu Hizmet Koullar覺n覺 dikkatlice okuyunuz, zira bu koullar (dier h羹k羹mlerle birlikte) 14. maddede taraf覺n覺z ile Fanateenin baz覺 talepleri mahkeme yerine tahkim makam覺nda 癟繹z羹mleyeceini ve taraf覺n覺z覺n Fanatee aleyhine grup davas覺 a癟amayaca覺n覺 belirtmektedir.

Gizlilik Politikam覺z(https://fanatee.com/privacy-policy/tr), Fanatee taraf覺ndan Platformlarla ilgili olarak veri ve bilgilerin toplanmas覺, kullan覺m覺 ve payla覺lmas覺n覺 a癟覺klamaktad覺r. H羹k羹mleriyle uyumlu olarak Fanatee taraf覺ndan zaman zaman g羹ncellenebilecek olan Gizlilik Politikas覺, bu Hizmet Koullar覺n覺n bir par癟as覺 olup siz de s繹z konusu belgede belirtilen toplama, kullan覺m ve payla覺m uygulamalar覺n覺 kabul etmi olursunuz.

Bu Hizmet Koullar覺n覺n terc羹meleri aras覺nda bir 癟eliki bulunmas覺 halinde, dier versiyonlar deil, 襤ngilizce metin ge癟erli olacakt覺r.

1. Fanatee Neler Sunar?

1.1.Fanatee ekibi, Sitemiz ve Oyunlar覺m覺z yoluyla elenme ve 繹renmeyi birletirerek m羹mk羹n olan en iyi oyun deneyimini sunmay覺 ama癟lamaktad覺r. Kullan覺c覺lar覺m覺z aa覺daki Oyunlara eriebilmektedir:

 • i. CodyCross
 • ii. Letter Zap
 • iii. Letter Zap Classic
 • iv. Stop
 • v. Adedanha (Action)
 • vi. Word Lanes
 • vii. Word Lanes Search
 • viii. Everyday Puzzles
 • ix. LunaCross
 • x. Arena of dreams

1.2.Oyunlar覺n amac覺 elence olup kullan覺c覺lar覺n para kazanmas覺 i癟in bir platform g繹revi g繹rmemektedir. Dolay覺s覺yla, kumar da dahil olmak 羹zere, Oyunlardan ticari olarak faydalanmak yasakt覺r.

2. Eriim ve Kay覺t

2.1.Platformlar覺n belirli alanlar覺na erimek i癟in bir hesap ve ifre oluturman覺z gerekebilir. Yaln覺zca 13 ya 羹zeri ger癟ek kiilerin bu hesap ve ifreleri oluturmas覺na izin verilecektir. Kay覺ttan sonra, bu Hizmet Koullar覺n覺 da kabul etmeniz gerekecektir.

2.2Alternatif olarak, Platformlar size Facebook gibi bir Sosyal A Sitesi (SAS) yoluyla hesap oluturma imkan覺n覺 tan覺yabilir. Bu durumda, Platformlara kaydolmak i癟in Fanateeye Facebook bilgilerinize erime, bu bilgileri depolama ve kullanma izni vermeniz gerekecektir. Facebook, sahibi Facebook Inc. olan bir internet sitesi olup Fanateenin Facebook Inc. ile herhangi bir ilikisi bulunmamaktad覺r; Fanatee, Facebookun salad覺覺 羹r羹n ve hizmetlerle ilgili herhangi bir sorumluluk 羹stlenmemekte ve bu 羹r羹n ve hizmetlerle ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

2.3Kullan覺c覺 hesab覺n覺zla balant覺l覺 olarak sahte veya yan覺lt覺c覺 bilgi kullanmamay覺 kabul eder, sahte veya yan覺lt覺c覺 olduuna inand覺覺m覺z (tamamen kendi takdirimize bal覺 olarak) bir profile sahip kullan覺c覺 hesaplar覺n覺 (羹癟羹nc羹 bir taraf覺 taklit eden profiller dahil) kapatma hakk覺m覺z覺n sakl覺 olduunu onaylars覺n覺z.

3. Platformlar 羹zerinde hesap iptali

3.1.Platformlar覺m覺zdaki kayd覺n覺z覺 istediiniz zaman iptal ettirme hakk覺n覺z vard覺r. Fanatee Platformuna eriimin iptali i癟in t羹m talepler e-posta yoluylahello@fanatee.comadresine iletilmelidir.

3.2.Kayd覺n覺z覺n iptalinin Platformlar覺m覺za eriiminizi iptal ve feshedeceini kabul edersiniz.

4. Fanateenin site ve oyunlar 羹st羹ndeki haklar覺

4.1. Taraf覺n覺zla Fanatee aras覺nda, Platformlar 羹zerinde d羹nya genelinde b羹t羹n fikri m羹lkiyet ve dier m羹lkiyet haklar覺n覺 da kapsayacak ekilde t羹m hak, m羹lkiyet ve menfaatlerin ve Platformlarda se癟tiiniz, deitirdiiniz veya girdiiniz t羹m bilgi, resim, emoji, ifade, rumuz ve yorumlarla ilikili olanlar da dahil olmak 羹zere, Platformlar覺n kullan覺m verileri ve kullan覺mla balant覺l覺 olarak 羹retilen veya toplanan dier verilerin sahibi Fanatee'dir ("Fanatee Materyalleri"). Fanatee, Platformlar 羹zerinde "Copyright 2021 Fernando Serboncini", "Copyright Ngram Viewer Experts Google Books" ve Copyright Wikimedia" veritabanlar覺n覺 kullanma iznine sahiptir. Burada a癟覺k癟a belirtilmedik癟e, Fanatee Materyallerini lisanslamayaca覺n覺z覺, da覺tmayaca覺n覺z覺, kopyalamayaca覺n覺z覺, deitirmeyeceinizi, halka a癟覺k bir ekilde sunmayaca覺n覺z覺 veya sergilemeyeceinizi, iletmeyeceinizi, yay覺nlamayaca覺n覺z覺, d羹zeltmeyeceinizi, uyarlamayaca覺n覺z覺, Fanatee Materyallerinden t羹rev 癟al覺malar 羹retmeyeceinizi ya da Fanatee Materyallerini izinsiz bir ekilde kullanmayaca覺n覺z覺 kabul edersiniz. Ayr覺ca, Fanatee Materyallerinin b羹nyesindeki kaynak kodu, algoritma ve programlar覺 tersine m羹hendislik ilemine tabi tutmayaca覺n覺z覺, kaynak koduna d繹n羹t羹rmeyeceinizi, par癟alar覺na ay覺rmayaca覺n覺z覺 ve baka ekilde ortaya 癟覺karmayaca覺n覺z覺 kabul edersiniz. Fanatee, haberli veya habersiz bir ekilde, herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine bal覺 olarak, Platformlar veya bunlar覺n herhangi bir versiyonunu (veya versiyonlar覺n覺) deitirme ya da sonland覺rma hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

4.2.Fanatee, herhangi bir doland覺r覺c覺l覺k 羹phesi halinde veya ibu Hizmet Koullar覺ndan doan y羹k羹ml羹l羹klerin yerine getirilmemesi durumda Platformlara kayd覺n覺z覺 ve eriiminizi herhangi bir zamanda ask覺ya alma veya iptal etme hakk覺n覺 sakl覺 tutar; bu kapsamda, herhangi bir tazminat da s繹z konusu olmayacakt覺r.

5. 癟羹nc羹 Taraf Hizmetleri, Genel A癟覺klama

Platformlarda 羹癟羹nc羹 taraflara ait olan ve onlar taraf覺ndan iletilen internet siteleri veya dier 癟evrimi癟i hizmetlere erimenizi salayan reklamlar veya baka balant覺lar olabilir. Fanateenin bu 羹癟羹nc羹 taraf siteleri ve hizmetlerinin i癟erikleri, bunlar yoluyla sunulan 羹r羹n veya hizmetler veya sizin bunlar覺 kullan覺m覺n覺z veya bunlarla etkileiminizden sorumlu olmad覺覺n覺 ve bunlarla ilgili bir y羹k羹ml羹l羹羹 bulunmad覺覺n覺 kabul edersiniz.

6. Platformlarda yasaklanan faaliyetler

Platformlar覺 kullan覺rken aa覺daki hususlar覺n da kati ekilde yasakland覺覺n覺 kabul eder ve onaylars覺n覺z:

 • i. Fanatee internet sitesini ve oyunlar覺n覺, veri ve bilgilerimizi da覺tmak, deitirmek, satmak, kiraya vermek ve bunlar覺 herhangi bir ekilde kendi 癟覺kar覺na kullanmak veya bunlar覺 ticari olmayan baka ama癟lar i癟in ve ayr覺ca baka 羹r羹n ve hizmetlerin 羹retimi veya tedariki i癟in kullanmak;
 • ii. Platformlar覺, tamamen kendi takdirimize g繹re baka herhangi bir taraf覺n bu Platformlar覺 kullan覺m覺na zarar verebilecek, engel olabilecek, fazla y羹kleme yapabilecek, kullan覺m覺n覺 azaltabilecek veya kesintiye uratabilecek herhangi bir ekilde kullanmak;
 • iii. Kasten Platformlar 羹zerinden salanmayan herhangi bir yolla herhangi bir materyal veya bilgiyi elde etmek veya elde etme giriiminde bulunmak;
 • iv. Platformlara erimek veya Platformlardan bilgi toplamak i癟in otomatik yollar覺 zorla ge癟mek veya baka ekilde kullanmak; uygulamaya koyabileceimiz robot yasaklama 繹nlemlerini atlatmamay覺 da kabul edersiniz.
 • v. Fanatee, oyunlar, dier kullan覺c覺lar ve dier t羹m ger癟ek kii veya kurumlara ilikin olarak, Fanateenin internet sitesinde ve oyun platformunda sunduu hizmetlerin amac覺 kapsam覺nda aa覺lay覺c覺, iddet i癟erikli, cinsel, m羹stehcen, tehditkar, 繹nyarg覺l覺, 覺rk癟覺, iftira i癟eren, karalay覺c覺, incitici veya baka ekillerde kanuna ayk覺r覺, ahlak d覺覺, k繹t羹 niyetli, yanl覺, hatal覺, g羹ncel olmayan ve yersiz bilgi, g繹rsel, emoji, y羹z ifadesi, takma isimler ve yorumlar ve 羹癟羹nc羹 taraflar覺n veya Fanateenin gizlilik, tescilli marka, telif hakk覺, g繹rsel haklar覺, itibar, isim, fikri m羹lkiyet haklar覺n覺 ve benzeri haklar覺n覺 ihlal edenler de dahil fakat bunlarla s覺n覺rl覺 olmamak 羹zere bu t羹r i癟erikleri 羹retmek, eklemek ve paylamak;
 • vi. Platformlara kay覺t s覺ras覺nda Fanateeye yanl覺, hatal覺, ge癟ersiz veya eksik bilgi vermek veya kasten sahte bir kimlikle kaydolmak;
 • vii. Fanateenin sunduu hizmetin ileyiini veya g羹venliine ve Fanateenin kullan覺c覺lar覺 veya 羹癟羹nc羹 taraflarla ilgili bilgilerine y繹nelik olarak sekteye uratma, zarar verme, bozma, s覺n覺rlama veya m羹dahale etme ama癟lar覺yla, veya baka herhangi bir yasad覺覺 ama癟la, vir羹s veya baka kodlar, dosyalar veya yaz覺l覺mlar yaymak veya kurmak; ve
 • viii. Bu S繹zlemenin yasaklad覺覺 veya kanun d覺覺 olan baka eylemlerde bulunmak.

Platformlar覺m覺zda yukar覺daki davran覺lardan herhangi birini g繹zlemlemeniz halinde, l羹tfen bizimlehello@fanatee.comadresinden e-posta yoluyla iletiime ge癟iniz.

7. Sorumluluklar覺n覺z

Sorumluluklar覺n覺z unlard覺r:

 • Platformlara erimek i癟in gerekli t羹m bilgisayar ve donan覺m cihazlar覺n覺 tedarik etmek;
 • Elektronik risklerin 繹nlenmesine katk覺da bulunmak i癟in antivir羹s ve g羹venlik duvar覺 gibi t羹m mevcut ara癟lardan faydalanarak Platformlara erimek i癟in kulland覺覺n覺z bilgisayarlar覺n覺z ve cihazlar覺n覺z覺n ortam g羹venliini salamak;
 • Fanateenin salad覺覺 artnamelere g繹re Platformlara erimek i癟in g羹ncel ve etkili iletim sistemleri ve taray覺c覺lar kullanmak.

8. 襤lave H羹k羹mler

Platformlarda belirli 繹zellik veya materyalleri kulland覺覺n覺zda veya Platformlar yoluyla belirli bir kampanya, etkinlik veya yar覺maya kat覺ld覺覺n覺zda, bu kullan覺m veya kat覺l覺m, Platformlarda payla覺lan ilave h羹k羹m ve koullara tabi olabilir. Bu ilave h羹k羹m ve koullar ibu Hizmet Koullar覺n覺n bir par癟as覺 olup, s繹z konusu kullan覺m veya kat覺l覺m kapsam覺nda bu ilave h羹k羹m ve koullara uyum salamay覺 kabul edersiniz.

9. Fesih

Bizimlehello@fanatee.comadresinden iletiime ge癟ip Platformdaki hesab覺n覺z覺 silerek herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple veya sebep g繹stermeksizin bu Hizmet Koullar覺n覺 feshedebilirsiniz. Fanateenin, tamamen kendi takdirine bal覺 olarak ve herhangi bir sebeple veya sebep olmaks覺z覺n, bu Hizmet Koullar覺n覺, hesab覺n覺z覺 veya Platformu kullan覺m覺n覺z覺 herhangi bir zamanda, bildirim yapmadan feshedebileceini kabul edersiniz. Fanatee ayn覺 zamanda tamamen kendi takdirine bal覺 olarak ve bildirim yaparak veya bildirim yapmadan Platformlar覺 veya bunlar覺n herhangi bir par癟as覺n覺 herhangi bir zamanda durdurabilir. Bu t羹r bir feshin kar覺s覺nda Fanateenin size veya herhangi bir 羹癟羹nc羹 tarafa kar覺 herhangi bir y羹k羹ml羹l羹羹n羹n olmayaca覺n覺 kabul edersiniz. Bu Anlaman覺n feshedilmesi sonucunda 2.3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddeler y羹r羹rl羹羹n羹 koruyacakt覺r.

10. 癟羹nc羹 Taraf Uygulama Maazalar覺

10.1.Bu belge kapsam覺nda, Google Play Store ve Apple App Storeun (her biri 癟羹nc羹 Taraf Uygulama Maazas覺 olarak an覺lacakt覺r) (i) bu Hizmet Koullar覺na taraf olmad覺覺n覺; (ii) Platformlarla ilgili olarak herhangi bir bak覺m veya destek hizmeti salamak konusunda herhangi bir y羹k羹ml羹l羹羹n羹n olmad覺覺n覺; (iii) 羹r羹n sorumluluu talepleri, t羹keticiyi koruma kanunu kapsam覺ndaki talepler veya dier t羹m kanun, kural veya y繹netmelikler kapsam覺ndaki talepler de dahil olmak 羹zere, Platformlarla ilgili olarak sizin veya 羹癟羹nc羹 taraflar覺n taleplerine yan覺t verme y羹k羹ml羹l羹羹n羹n olmad覺覺n覺; (iv) Platformlar覺n veya bunlar覺n kullan覺m覺n覺n herhangi bir 羹癟羹nc羹 taraf fikri m羹lkiyet hakk覺n覺 ihlal ettiine dahil talepleri soruturma, savunma, 癟繹z羹mleme veya sona erdirme sorumluluunun olmad覺覺n覺; ve (v) bu Anlama h羹k羹mlerini dorudan size uygulama hakk覺na sahip 羹癟羹nc羹 taraf bir lehtar olduunu kabul eder ve onaylars覺n覺z. 襤lgili 癟羹nc羹 Taraf Uygulama Maazas覺 h羹k羹m ve koullar覺na uyum salamay覺 kabul edersiniz; Platformlar覺 kullanma lisans覺n覺z da s繹z konusu 癟羹nc羹 Taraf Uygulama Maazas覺 h羹k羹m ve koullar覺na uyum salaman覺za bal覺d覺r. S繹z konusu 癟羹nc羹 Taraf Uygulama Maazas覺 h羹k羹m ve koullar覺n覺n bu Hizmet Koullar覺ndan daha az k覺s覺tlay覺c覺 olmas覺 halinde veya bu Hizmet Koullar覺yla 癟elimesi halinde, daha k覺s覺tlay覺c覺 olan h羹k羹m uygulanacakt覺r.

10.2. Uygulama 襤癟i Sat覺n Alma Koullar覺.

Platformlar覺n ayl覺k, y覺ll覺k veya s羹resiz abonelik yoluyla sat覺n alabileceiniz daha kapsaml覺 繹zelliklerini sunabiliriz. Abone olmak istediinizde bu kapsaml覺 繹zelliklerin a癟覺klamalar覺n覺 inceleyebilirsiniz. T羹m faturalama ve ilem s羹re癟lerinin ilgili 癟羹nc羹 Taraf Uygulama Maazas覺 taraf覺ndan ilendiini ve bunlar覺n ilgili 癟羹nc羹 Taraf Uygulama Maazas覺n覺n h羹k羹m ve koullar覺na tabi olduunu kabul eder ve onaylars覺n覺z. Uygulama i癟i sat覺n almalara ilikin 繹demelerle ilgili sorun yaaman覺z halinde, bizimle veya dorudan ilgili 癟羹nc羹 Taraf Uygulama Maazas覺 ile iletiime ge癟ebilirsiniz.

On sekiz (18) ya覺ndan veya vatanda覺 olduunuz 羹lkede ge癟erli kanunlar kapsam覺nda reit olma ya覺ndan k羹癟羹kseniz, sat覺n almay覺 ger癟ekletirmek i癟in ebeveynlerinizden veya velilerinizden izin alman覺z gerekmektedir. Sat覺n almay覺 tamamlad覺覺n覺zda, bunun i癟in yasal olarak gereken t羹m izinleri ald覺覺n覺z覺 bize bildirmi olursunuz.

Bir abonelik sat覺n ald覺覺n覺zda, ilgili 癟羹nc羹 Taraf Uygulama Maazas覺 ileminizle ilgili olarak sizden kredi kart覺 numaran覺z, kredi kart覺n覺z覺n son kullanma tarihi ve faturalama ve teslimat adresinizi (adreslerinizi) vermenizi isteyebilir. Bu t羹r bilgiler, ilgili 癟羹nc羹 Taraf Uygulama Maazas覺 taraf覺ndan kendi ayr覺 gizlilik politikalar覺 kapsam覺nda toplanacak ve ilenecektir.

Herhangi bir uygulama i癟i sat覺n alman覺n baar覺yla sonu癟lanmamas覺 veya talimatlara g繹re 繹demenizi tamamlad覺覺n覺z halde a癟覺lmamas覺 halinde, sorunu fark ettikten sonra veya siz bizi sorundan haberdar ettikten sonra sorunu inceleyeceiz. Uygulama i癟i sat覺n almayla ilgili sorununuzu 癟繹zemememiz veya makul bir s羹re i癟inde bunu yerine getiremememiz halinde veya iade talep etmek istemeniz halinde, dorudan ilgili 癟羹nc羹 Taraf Uygulama Maazas覺 ile de iletiime ge癟ebilirsiniz.

11. Sorumluluk Reddi; Garanti Vermeme

PLATFORMLAR VE PLATFORMLAR 襤LE BALANTILI OLARAK VEYA BUNLAR YOLUYLA SALANAN TM MEDYA, B襤LG襤 VE D襤ER MATERYALLER OLDUU G襤B襤 VE HERHANG襤 B襤R ALEN襤 VEYA ZIMN襤 GARANT襤 OLMADAN SUNULMAKTADIR. 襤LG襤L襤 KANUNUN 襤Z襤N VERD襤襤 AZAM襤 LDE, FANATEE VE L襤SANS VERENLER襤, H襤ZMET SALAYICILARI VE ORTAKLARI, T襤CARETE ELVER襤L襤L襤K GARANT襤S襤, BEL襤RL襤 B襤R AMACA UYGUNLUK VE MLK襤YET HAKLARININ 襤HLAL ED襤LMEME GARANT襤S襤 DE DAH襤L FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ZERE ALEN襤 VEYA ZIMN襤 HER TRL GARANT襤Y襤 REDDEDER. FANATEE VE L襤SANS VERENLER襤, H襤ZMET SALAYICILARI VE ORTAKLARI, PLATFORMLARIN ZELL襤K VE 襤LEVLER襤N襤N KES襤NT襤S襤Z VE HATASIZ OLACAINI, HATALARIN DZELT襤LECE襤N襤 VEYA SZ KONUSU ZELL襤K VE 襤LEVLER襤 SALAYAN PLATFORM VEYA SUNUCULARIN V襤RS VE D襤ER ZARARLI B襤LEENLER襤 襤ERMED襤襤N襤 GARANT襤 ETMEZ. BAZI EYALET KANUNLARI, ZIMN襤 GARANT襤LERE 襤L襤K襤N SINIRLAMALARA 襤Z襤N VERMEMEKTED襤R. S襤Z BU KANUNLARA TAB襤YSEN襤Z, BAHS襤 GEEN SORUMLULUK RETLER襤, MUAF襤YET VEYA SINIRLAMALARDAN BAZILARI VEYA TAMAMINA TAB襤 OLMAYAB襤L襤R VE 襤LAVE HAKLARA SAH襤P OLAB襤L襤RS襤N襤Z.

12. Zarar Kar覺lama

Taraf覺n覺z覺n Platformlar覺 kullan覺m覺 veya k繹t羹ye kullan覺m覺ndan, bu S繹zlemenin ihlalinden veya baka bir kii veya kuruluun fikri m羹lkiyet veya baka haklar覺n覺n ihlali, k繹t羹ye kullan覺m覺 veya zedelenmesinden doan veya bahsi ge癟en eylemlerle ilikili makul avukatl覺k 羹cretleri de dahil olmak 羹zere her t羹rl羹 talep, zarar, tazminat, y羹k羹ml羹l羹k, masraf ve giderler kapsam覺nda (Talep), bu talepler Fanateenin kas覺tl覺 suistimal veya a覺r ihmalinden doarak size buna mecbur b覺rakmad覺覺 s羹rece, Fanatee ve ilikili irketleri ile bunlar覺n her bir yetkili, y繹netici ve 癟al覺an覺n覺n zarar覺n覺 tazmin edeceinizi ve s繹z konusu taraflar覺 zarardan koruyaca覺n覺z覺 kabul edersiniz. Fanatee, zarar覺m覺z覺 kar覺laman覺z gereken her t羹rl羹 konuda, kendi hesab覺na olmak 羹zere, m羹nhas覺r savunma ve kontrol ilevini 羹stlenme hakk覺n覺 sakl覺 tutar ve siz de bu taleplerin savunulmas覺nda bizimle i birlii yapmay覺 kabul edersiniz.

13. Y羹k羹ml羹l羹k ve Tazminat S覺n覺rlamas覺

襤HMAL DE DAH襤L, FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ZERE H襤B襤R KOULDA, FANATEE VEYA 襤T襤RAKLER襤, YKLEN襤C襤LER襤, ALIANLARI, YETK襤L襤LER襤, YNET襤C襤LER襤, TEMS襤LC襤LER襤 VEYA NC TARAF ORTAKLARI, L襤SANS VERENLER襤 VEYA H襤ZMET SALAYICILARI, PLATFORMLARDAN DOAN VEYA PLATFORMLARLA 襤LG襤L襤 VEYA FANATEE 襤LE ETK襤LE襤M襤N襤ZDEN DOAN VEYA BU ETK襤LE襤M襤N襤ZLE 襤LG襤L襤 H襤B襤R ZEL, DOLAYLI, ARIZ襤, NET襤CE KAB襤L襤NDEN DOAN VEYA CEZA GEREKT襤REN ZARARLARDAN, FANATEE VEYA B襤R FANATEE YETK襤L襤 TEMS襤LC襤S襤 BU TRDEN ZARAR 襤HT襤MALLER襤 HAKKINDA UYARILMI OLSA DA, SORUMLU TUTULAMAZ. 襤LG襤L襤 KANUNLAR, YKMLLKLER VEYA ARIZ襤 VEYA NET襤CE KAB襤L襤NDEN DOAN ZARARLARLA 襤LG襤L襤 SINIRLAMA VEYA MUAF襤YETE 襤Z襤N VERMEYEB襤L襤R, DOLAYISIYLA BAHS襤 GEEN SINIRLAMA VEYA MUAF襤YET S襤ZE UYGULANMAYAB襤L襤R; BYLE B襤R DURUMDA, FANATEEN襤N YKMLL KANUNUN 襤Z襤N VERD襤襤 LDE OLACAKTIR. BU SZLEMEDEN DOAN VEYA BU SZLEMEYLE 襤LG襤L襤 VEYA H襤ZMET襤 KULLANMANIZDAN DOAN VEYA H襤ZMET襤 KULLANMANIZLA 襤LG襤L襤 OLAN TM ZARARLAR, KAYIPLAR VE DAVA AMA HAKKI VEREN NEDENLERE 襤L襤K襤N OLARAK FANATEE VEYA 襤T襤RAKLER襤, YKLEN襤C襤LER襤, ALIANLARI, YETK襤L襤LER襤, YNET襤C襤LER襤, TEMS襤LC襤LER襤 VEYA NC TARAF ORTAKLARI, L襤SANS VERENLER襤 VEYA H襤ZMET SALAYICILARININ TOPLAM YKMLL H襤B襤R DURUMDA YZ ABD DOLARINI AMAYACAKTIR.

14. Tahkim

14.1 Tahkim S繹zlemesi.襤bu 14. madde bu belgede Tahkim S繹zlemesi olarak an覺lmaktad覺r. Taraflar, Fanatee ile sizin aran覺zda bu Hizmet Koullar覺ndan doan, bu Hizmet Koullar覺yla ilgili olan veya bu Hizmet Koullar覺n覺n bir sonucu olan t羹m ihtilaf, talep veya 癟ekimelerin bu Tahkim S繹zlemesi uyar覺nca, davaya deil balay覺c覺 tahkime tabi olaca覺 羹zerinde anlamaya varm覺t覺r (talebin uygunluuna bal覺 olarak k羹癟羹k davalara bakan mahkemelerde a癟覺lan davalar haricinde). Bu Tahkim S繹zlemesinin yorumlanmas覺 ve uygulanmas覺 Federal Tahkim Kanununa tabidir.

14.2 Grup Davas覺ndan Feragat.TARAFLAR, HER B襤R TARAFIN KARI TARAFTAN, GRUP DAVASI VEYA GRUBU TEMS襤LEN BALATILAN B襤R DAVA VEYA 襤LEMDE B襤R DAVACI VEYA GRUP YES襤 OLARAK DE襤L, YALNIZCA B襤REYSEL OLARAK TALEPTE BULUNAB襤LECE襤 ZER襤NDE ANLAMITIR. HER 襤K襤 TARAF DA AKS襤N襤 KABUL ETMED襤襤 SRECE, HAKEM B襤RDEN FAZLA K襤襤 VEYA TARAFIN TALEPLER襤N襤 B襤RLET襤REMEZ VE DURUMU HERHANG襤 B襤R EK襤LDE B襤RLET襤R襤LM襤 襤LEM, TEMS襤LC襤L襤 襤LEM VEYA GRUP 襤LEM襤 HAL襤NDE DEERLEND襤REMEZ. AYRICA, HAKEM YALNIZCA HUKUK襤 YOLA BAVURAN B襤REYSEL TARAFIN LEH襤NE VE O TARAFIN B襤REYSEL TALEB襤N襤N (TALEPLER襤N襤N) GEREKT襤RD襤襤 LDE ZMLER (PARASAL, 襤HT襤YAT襤 VE TESP襤TE DAYALI ZMLER) SUNAB襤L襤R.

14.3 Prosed羹rler.Tahkim, Amerika Tahkim Kuruluunun (AAA) bu Tahkim S繹zlemesince tadil edilen kurallar覺 ve prosed羹rlerine uygun olarak (AAA Kurallar覺) ba覺ms覺z bir hakem taraf覺ndan y羹r羹t羹lecektir. AAA Kurallar覺 ile bu Tahkim S繹zlemesi aras覺nda bir tutars覺zl覺k olmas覺 halinde, hakem tutars覺z Tahkim S繹zlemesi kurallar覺n覺n uygulanmas覺n覺n temelde adil bir tahkim uygulamas覺n覺 salamayaca覺na karar vermedii s羹rece, bu Tahkim S繹zlemesinin kurallar覺 ge癟erli olacakt覺r. Hakem ayr覺ca 13. maddedeki y羹k羹ml羹l羹k s覺n覺rlamas覺 dahil fakat bununla s覺n覺rl覺 olmamak kayd覺yla, bu S繹zlemenin h羹k羹mlerine mahkemenin de yapaca覺 gibi riayet etmek zorundad覺r. AAA hakk覺nda daha fazla bilgi i癟inhttp://www.adr.orgadresini, Fanateeden talepte bulunmak i癟in nas覺l ilem balatabileceinizi 繹renmek i癟inhttps://www.adr.org/Supportadresini ziyaret edebilirsiniz.

14.4 襤lem Yeri.Tahkim oturumu, mukim olduunuz yerde veya iki taraf覺n da kabul ettii baka bir yerde yap覺lacakt覺r. Talep edilen tazminat覺n 10000 ABD dolar覺 ve alt覺nda olmas覺 halinde, siz veya Fanatee tahkimin telefonla veya yaln覺zca yaz覺l覺 beyanlarla yap覺lmas覺n覺 tercih edebilirsiniz; bu tercih her bir taraf i癟in balay覺c覺 olacak, ancak hakemin artlar gerektirdiinde taraflar覺 bizzat dinleme takdiri sakl覺 olacakt覺r. Hakem aksini talep etmedii s羹rece, taraflardan her biri veya ikisi de bizzat dinleme oturumuna telefonla kat覺labilir.

14.5 Tabi Olunan Kanun.Hakem, kanunlar ihtilaf覺 kurallar覺na bakmaks覺z覺n, t羹m kanunlar覺n esas覺na Florida eyaletinin kanunlar覺na g繹re karar verecek ve kanunun tan覺d覺覺 t羹m imtiyaz haklar覺na itibar edecektir. Farkl覺 Platform kullan覺c覺lar覺na ilikin eski tahkimlerdeki kararlar hakemi balamayacakt覺r, ancak sizinle ilgili eski tahkimlerdeki kararlar, ilgili kanunun gerektirdii 繹l癟羹de hakemi balar.

14.6 Tahkim Masraflar覺.T羹m ilem balatma, idare ve hakem 羹cretleri (topluca Tahkim cretleri) AAA Kurallar覺na tabidir. Her bir taraf, t羹m avukatl覺k 羹cretleri de dahil fakat bunlarla s覺n覺rl覺 olmamak 羹zere, tahkimle balant覺l覺 olarak y羹klendii t羹m dier 羹cretlerden kendisi sorumludur.

14.7 Gizlilik.Tahkim ilemlerinin t羹m y繹nleri ile hakemin belirttii her t羹rl羹 h羹k羹m, karar ve tazminat, t羹m taraflar覺n yarar覺 i癟in son derece gizli tutulacakt覺r.

14.8 B繹l羹nebilirlik.Mahkemenin bu Tahkim S繹zlemesinin 14.2 say覺l覺 maddesi haricinde herhangi bir art veya h羹km羹n羹n ge癟ersiz veya uygulanamaz olduuna h羹kmetmesi halinde, taraflar bu art veya h羹km羹 ge癟erli ve uygulanabilir olan ve ge癟ersiz veya uygulanamaz g繹r羹len art veya h羹km羹n amac覺n覺 en iyi ifade eden bir art veya h羹k羹mle deitirmeyi kabul eder; bu durumda Tahkim S繹zlemesi deimi haliyle y羹r羹rl羹kte kalacakt覺r. Mahkemenin 14.2 maddesinin herhangi bir h羹km羹n羹n ge癟ersiz veya uygulanamaz olduuna h羹kmetmesi halinde, bu Tahkim S繹zlemesinin b羹t羹n羹 h羹k羹ms羹z kalacakt覺r. Bu Hizmet Koullar覺n覺n kalan覺 uygulanmaya devam edecektir.

15. eitli H羹k羹mler

Fanatee, ibu Hizmet Koullar覺 羹zerinde herhangi bir zamanda deiiklik, silme ve/veya ilaveler (Deiiklikler) yapabilir. Deiiklikler (i) Fanatee, Deiiklikler hakk覺nda bildirim yapt覺ktan (Platformlar覺n kullan覺c覺 aray羹z羹nden yap覺lanlar dahil) otuz (30) g羹n sonra; veya (ii) siz, hangisinin tarihi daha 繹nceyse, Deiiklikleri veya bu Hizmet Koullar覺n覺n Deiiklikleri i癟eren bir versiyonunu onaylad覺覺n覺zda veya baka herhangi bir ekilde a癟覺k癟a kabul ettiinizde y羹r羹rl羹e girecektir. Bu Hizmet Koullar覺 kapsam覺nda, Fanateeden elektronik yoldan bildirimler almaya izin verirsiniz. Bu Hizmet Koullar覺, kanunlar ihtilaf覺n覺n herhangi bir ilkesini y羹r羹rl羹e koymadan, Florida eyaletinin kanunlar覺na tabi olacak ve bu kanunlara g繹re yorumlanacakt覺r. Bu Hizmet Koullar覺 veya Platformlardan doan veya bunlarla ilgili olup 14. madde kapsam覺nda tahkime tabi olmayan t羹m yasal kanuni ilem veya tespit davalar覺n覺n yaln覺zca Floridadaki eyalet veya federal mahkemelerinde (veya yetkili yarg覺 alan覺n覺n k羹癟羹k davalara bakan mahkemesinde) a癟覺laca覺n覺 kabul eder ve bu t羹r ilemleri mahkemeye g繹t羹rme ama癟lar覺 kapsam覺nda s繹z konusu mahkemelerin kii bak覺m覺ndan yarg覺 yetkisine r覺za g繹sterir ve riayet edersiniz. Herhangi bir taraf覺n herhangi bir zamanda bu Hizmet Koullar覺n覺n herhangi bir h羹km羹n羹n uygulanmas覺n覺 art komamas覺, o taraf覺n ayn覺 h羹km羹 sonra uygulatma hakk覺n覺 hi癟bir ekilde etkilemeyecektir. Bu Hizmet Koullar覺n覺n herhangi bir h羹km羹ne ilikin ihlal halinde itiraz hakk覺ndan feragat, bu Hizmet Koullar覺n覺n ayn覺 veya dier h羹k羹mlerine ilikin devam eden bir feragat olarak yorumlanmayacakt覺r. Bu Hizmet Koullar覺n覺n herhangi bir h羹km羹n羹n hukuka ayk覺r覺, ge癟ersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olarak deerlendirilmesi halinde, s繹z konusu h羹k羹m bu Hizmet Koullar覺ndan ayr覺lacak ve kalan h羹k羹mlerin ge癟erliliini ve uygulanabilirliini etkilemeyecektir. Bu Hizmet Koullar覺 ile bu metinde tan覺nan t羹m hak ve lisanslar, sizin taraf覺n覺zdan herhangi bir ekilde aktar覺lamaz veya devredilemez, ancak Fanatee taraf覺ndan s覺n覺rlama olmaks覺z覺n aktar覺labilir veya devredilebilir. Bu metin, s繹z konusu husus hakk覺nda aram覺zdaki anlaman覺n b羹t羹n羹n羹 oluturmakta olup her iki taraf癟a imzalanarak yaz覺l覺 bir ekilde yap覺lan deiiklikler ve Fanateenin ibu belge uyar覺nca bu Hizmet Koullar覺nda yapt覺覺 deiiklikler haricinde deitirilmeyecektir.

16. 襤letiim kanal覺

Bizimle bu Hizmet Koullar覺 hakk覺nda iletiime ge癟mek isterseniz, ekibimize aa覺daki adreslerden ulaabilirsiniz:

Adresler:

78 SW 7th St. Miami, Florida 33130, EUA
We Work - Suite 800 - Fanatee

R. Padre Jo瓊o Manuel, 1212, conj. 33 - S瓊o Paulo - SP, 01411-001, Brazil

E-posta:hello@fanatee.com

Californiadaki kullan覺c覺lar i癟in not: Platformlar hakk覺nda sorunuz veya ikayetiniz olmas覺 halinde, l羹tfenhello@fanatee.com. adresine e-posta g繹nderiniz. California mukimleri, 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834 posta adresinden veya (916) 445-1254 veya (800) 952-5210 telefon numaras覺ndan California T羹ketici 襤leri Bakanl覺覺n覺n T羹ketici Hizmetleri B繹l羹m羹 ikayet Destek Birimine ulaabilirler.

Son g羹ncellenme tarihi 11/05/2022