SERVICEVOORWAARDEN

Fanatee INC., een Delaware company gevestigd aan 78 SW 7th St, suite 500 Miami, FL 33130, USA (verder "Fanatee", "wij", "ons" of "onze") is zich ervan bewust dat je je zorgen maakt over hoe we je persoonlijke data gebruiken en delen. We nemen je privacy zeer serieus. Lees hierna alsjeblieft de details van ons Privacybeleid. Door op onze Services in te loggen en ze te gebruiken ga je akkoord met de werkwijze en het beleid uit ons Privacybeleid. Je stemt er met andere woorden hierbij mee in dat we jouw data op de volgende manier verzamelen, gebruiken en delen.

ONZE GAMES ZIJN BEDOELD VOOR INDIVIDUEN VANAF 16 JAAR IN DE EU (VANAF 13 JAAR IN DE VS). KINDEREN ONDER DE 16 JAAR IN DE EU (13 JAAR IN DE VS) MOGEN DUS GEEN TOEGANG HEBBEN TOT ONZE PLATFORMS. WIJ VERZAMELEN GEEN GEGEVENS OVER KINDEREN VOOR RECLAMEDOELEINDEN, IN ELK GEVAL NIET BEWUST.

Door onze website (verder ‘Website’, op http://www.fanatee.com/) en gameplatforms en -applicaties (‘Games’, en in combinatie met de Website ‘Platforms’) te bezoeken, ga je uitdrukkelijk akkoord met deze Servicevoorwaarden en neem je de volledige verantwoordelijkheid op je voor al je handelingen op en rond de Platforms. Het gebruik van de Platforms is ongeldig waar het verboden is. Als je niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, mag je je geen toegang verschaffen tot de Platforms en mag je ze niet gebruiken. We verzoeken je in dat geval vriendelijk om ons door te geven waarom je niet akkoord bent, zodat we onze Services kunnen verbeteren. Dat kan via een e-mail naar hello@fanatee.com.

Lees deze Servicevoorwaarden aandachtig. Ze bepalen onder andere dat jij en Fanatee specifieke claims zullen arbitreren in plaats van naar de rechter te stappen, en dat je geen representatieve actie of groepsvordering tegen Fanatee zult instellen (zie artikel 14).

In ons Privacybeleid (zie https://fanatee.com/privacy.htm) beschrijven we hoe we bij Fanatee gegevens en informatie verzamelen, gebruiken en delen in verband met onze Platforms. Het Privacybeleid (dat wij af en toe in overeenstemming met dat beleid kunnen aanpassen) is onderdeel van deze Servicevoorwaarden, en je stemt er hierbij mee in.

Bij een conflict tussen vertalingen van deze Servicevoorwaarden prevaleert de Engelse versie boven andere versies.

1. Wat Fanatee biedt

1.1. Via onze website en games proberen wij als Fanatee-team de best mogelijke game-ervaring te bieden, die plezier combineert met leren. Onze gebruikers kunnen toegang krijgen tot de volgende games:

 • i. CodyCross
 • ii. Letter Zap
 • iii. Letter Zap Classic
 • iv. Stad Land Rivier
 • v. Adedanha (Action)
 • vi. Word Lanes
 • vii. Word Lanes Search
 • viii. Everyday Puzzles
 • ix. LunaCross
 • x. Arena of dreams

1.2. De games zijn louter gericht op amusement. Het zijn voor gebruikers op generlei wijze Platforms om geld te verdienen. Daarom is het verboden om de games op welke manier dan ook commercieel te exploiteren, bijvoorbeeld via gokken.

2. Toegang en registratie

2.1. Voor de toegang tot bepaalde delen van onze Platforms kan je worden gevraagd een login en account aan te maken. Dat staan wij alleen toe aan natuurlijke personen ouder dan 13 jaar. Bij je registratie dien je ook deze Servicevoorwaarden te accepteren.

2.2 Onze Platforms bieden je soms de optie om een ​​account aan te maken via een sociaalnetwerksite (‘SNS’), zoals Facebook. In dat geval machtig je Fanatee om jouw Facebook-informatie te openen, op te slaan en te gebruiken voor je registratie op de Platforms. Facebook is een website van Facebook Inc., en Fanatee heeft geen relatie met Facebook Inc. Fanatee is niet verantwoordelijk voor, en garandeert in geen enkel geval, de producten en diensten die door Facebook worden geleverd.

2.3 Je stemt ermee in geen valse of misleidende informatie te gebruiken in verband met je gebruikersaccount. Je erkent bovendien dat wij ons het recht voorbehouden om je ​​gebruikersaccount uit te schakelen als je profiel naar onze mening vals of misleidend is (of als je je voordoet als een ander).

3. Hoe je een account op onze Platforms kunt annuleren

3.1. Je hebt op elk moment het recht om ons te verzoeken je registratie op onze Platforms te annuleren. Stuur dan een mail met een verzoek om annulering van je toegang tot Fanatee Platforms aan hello@fanatee.com.

3.2. Je realiseert je dat je na annulering van je registratie geen toegang meer hebt tot onze Platforms.

4. Fanatee's rechten op de website en games

4.1. Tussen jou en Fanatee, bezit Fanatee wereldwijd alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, in en op de Platformen en alle gebruiks- en andere gegevens die gegenereerd of verzameld worden in verband met het gebruik hiervan, inclusief alles dat betrekking heeft tot informatie, emoji's, emoticons, nicknames en opmerkingen die u kiest, bewerkt of invoert op de Platformen (de Fanatee Materialen). Fanatee heeft toestemming om de databases "Copyright 2021 Fernando Serboncini", "Copyright Ngram Viewer Experts Google Books" en “Copyright Wikimedia" in en op de Platformen te gebruiken. Behalve zoals nadrukkelijk hierin uiteengezet, stemt u ermee in om de Fanatee Materialen niet in licentie te geven, te verspreiden, te kopiëren, te wijzigen, publiekelijk uit te voeren of weer te geven,  te verzenden, te publiceren, aan te passen, te veranderen, er afgeleiden werken van te maken of anderszins ongeoorloofd gebruik van te maken. U stemt ermee in om de broncode, het algoritme of de programma's die ten grondslag liggen aan de Fanatee materialen niet te reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins proberen te ontdekken. Fanatee behoudt zich het recht voor om de Platformen, of enige versie(s) daarvan, op elk moment naar eigen inzicht te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving.

4.2. Fanatee behoudt zich te allen tijde het recht voor om je registratie en je toegang tot de Platforms op te schorten of te annuleren bij vermoeden van fraude of bij het niet nakomen van een verplichting uit deze Servicevoorwaarden. Daarbij zijn wij geen compensatie verschuldigd.

5. Diensten van derden (algemeen)

Onze Platforms kunnen advertenties of andere links bevatten die jou toegang verschaffen tot websites of andere online services die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Je erkent, en gaat ermee akkoord, dat Fanatee niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud van zulke websites en diensten van derden, noch voor producten of diensten die via hen beschikbaar worden gesteld, jouw gebruik daarvan en je interactie met derden.

6. Activiteiten die verboden zijn op de platforms

Je erkent en stemt ermee in dat het bij gebruik van de Platforms strikt verboden is om:

 • i. op enigerlei wijze de Fanatee-website en -games, onze gegevens en onze informatie te distribueren, wijzigen, verkopen, verhuren of exploiteren, in te zetten voor welk niet-commercieel gebruik dan ook noch voor het creëren of leveren van andere producten of diensten;
 •  
 • ii. de Platforms te gebruiken op een manier die, naar ons oordeel, het gebruik ervan door een andere partij kan beschadigen, dwarsbomen, overbelasten, belemmeren of verstoren;
 •  
 • iii. materiaal of informatie (proberen) te verkrijgen via middelen die daartoe niet doelbewust beschikbaar zijn gesteld via de Platforms;
 •  
 • iv. te scrapen of anderszins geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te krijgen tot of informatie te verzamelen van de Platforms, noch de mogelijk door ons ingestelde maatregelen tegen robots te omzeilen;
 •  
 • v. inhoud te creëren, op te nemen of openbaar te maken – met inbegrip van (zonder enige beperking) informatie, afbeeldingen, emoji's, emoticons, bijnamen en commentaar met betrekking tot Fanatee, de games, andere gebruikers of welke natuurlijke persoon of entiteit dan ook – die aanstootgevend, gewelddadig, seksueel, obsceen, bedreigend, bevooroordeeld, racistisch, lasterlijk, neerbuigend, schadelijk of anderszins onwettig, immoreel, kwaadaardig, onjuist, onnauwkeurig, gedateerd of ongeschikt is, of afwijkt het doel van de Services die door Fanatee worden aangeboden op de website en de Platforms, of die rechten van derden of Fanatee schendt of aantast, inclusief privacy, handelsmerken, auteursrechten, afbeeldingsrechten, eer, naam, en eventuele intellectuele eigendomsrechten;
 •  
 • vi. bij je registratie op de Platforms aan Fanatee onjuiste, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige informatie te verstrekken of opzettelijk een valse identiteit aan te nemen;
 •  
 • vii. virussen of andere code, bestanden of software te verspreiden of installeren gericht op het onderbreken, vernietigen, manipuleren, beperken of verstoren van de werking of beveiliging van de door Fanatee aangeboden Services of onze informatie over gebruikers of derden, of voor een ander illegaal doel;
 •  
 • viii. welke handeling dan ook uit te voeren die onwettig is of in strijd is met deze Servicevoorwaarden.

Als jij getuige bent van een van de hierboven genoemde gedragingen op onze Platforms, meld ons dat dan alsjeblieft via hello@fanatee.com.

7. Jouw verantwoordelijkheden

Het is jouw verantwoordelijkheid om:

 • i. alle computers en andere hardware ter beschikking te hebben die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Platforms;
 •  
 • ii. er met alle beschikbare hulpmiddelen (zoals een antivirusprogramma en firewall) voor te blijven zorgen dat jouw computers en apparaten veilig zijn bij je toegang tot de Platforms, om elektronische risico’s te helpen voorkomen;
 •  
 • iii. up-to-date en efficiënte besturingssystemen en browsers te gebruiken voor je toegang tot de Platforms, die in overeenstemming zijn met de specificaties van Fanatee.

8. Aanvullende voorwaarden

Als je specifieke functionaliteiten of materialen op de Platforms gebruikt of via de Platforms deelneemt aan een promotieactie, evenement of wedstrijd, kan dat gebruik of je deelname onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen op de Platforms. Die aanvullende voorwaarden maken hierbij deel uit van deze Servicevoorwaarden. Je stemt er hierbij mee in om je te houden aan zulke aanvullende voorwaarden voor gebruik of deelname.

9. Beëindiging

Je kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment en om welke reden dan ook (of zonder reden) ontbinden door ons via hello@fanatee.com. te verzoeken om je account op onze Platforms te verwijderen. Je stemt er hierbij mee in dat ook Fanatee deze Servicevoorwaarden, je account of je gebruik van de Platforms te allen tijde om welke reden dan ook (naar eigen goeddunken) zonder kennisgeving kan beëindigen. Fanatee kan bovendien te allen tijde en naar eigen goeddunken stoppen met het aanbieden van de Platforms, of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving. Je stemt ermee in dat Fanatee niet aansprakelijk is tegenover jou of een derde voor een dergelijke beëindiging. Artikel 2.3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16 blijven van kracht na elke beëindiging van deze Servicevoorwaarden.

10. App Stores van derden

10.1. Je erkent hierbij en stemt ermee in dat de Google Play Store en de Apple App Store (elk een 'App Store van Derden'): (i) geen partij zijn bij deze Servicevoorwaarden; (ii) geen enkele verplichting hebben om onderhouds- of ondersteuningsdiensten te verrichten voor onze Platforms; (iii) niet verantwoordelijk zijn voor behandeling van claims van jou of een derde partij met betrekking tot onze Platforms, met inbegrip van claims rond productaansprakelijkheid, consumentenbeschermingswetten of andere wetten, regels of voorschriften; (iv) niet verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken, verdedigen, schikken of nietig verklaren van welke claim dan ook dat onze Platforms of het gebruik daarvan inbreuk zouden maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; (v) derde begunstigde partijen zijn in het kader van deze overeenkomst die het recht hebben om voorwaarden rechtstreeks van je af te dwingen. Je stemt er hierbij mee in om, en je permissie om onze Platforms te gebruiken is afhankelijk van, de voorwaarden van de toepasselijke App Store van Derden na te leven. Voor zover andere voorwaarden en bepalingen van de toepasselijke App Store van Derden minder beperkend zijn dan of anderszins in strijd zijn met onze Servicevoorwaarden, zijn de beperktere voorwaarden van toepassing.

10.2. In-App Purchase Terms.

Wij bieden soms specifieke extra functionaliteiten aan voor onze Platforms die je kunt kopen via een maandelijks, jaarlijks of levenslang abonnement. Je kunt een precieze beschrijving van onze extra functionaliteiten bekijken als je een abonnement overweegt. Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle facturerings- en transactieprocessen worden verwerkt door de toepasselijke App Store van Derden, en dat daarvoor de voorwaarden en bepalingen van de toepasselijke App Store van Derden gelden. Als je betalingsgerelateerde problemen hebt met in-app aankopen, kun je ofwel contact opnemen met ons ofwel rechtstreeks met de toepasselijke App Store van Derden.

Ben je volgens de wet in het land waarvan je ingezetene bent nog minderjarig – in Nederland dus onder de 18 jaar – dan heb je toestemming van je ouders (of andere voogden) nodig om de aankoop te doen. Door je aankoop te voltooien bevestig je ons dat je alle toestemming hebt verkregen die wettelijk noodzakelijk is om je aankoop te doen.

Als je een abonnement koopt, kan de toepasselijke App Store van Derden je vragen om informatie die relevant is voor je transactie, zoals je creditcardnummer, de vervaldatum van je creditcard en je adres(sen) voor facturering en levering. Die informatie wordt dan door de toepasselijke App Store van Derden verzameld en verwerkt in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.

Als een in-app aankoop niet succesvol is afgerond of niet werkt nadat je die volgens de instructies hebt betaald, en als je dat ons hebt gemeld (of als we het probleem zelf hebben ontdekt), zullen we dat onderzoeken. Mochten wij je probleem met de in-app aankoop niet (binnen een redelijke termijn) kunnen oplossen of wil je restitutie aanvragen, dan kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de toepasselijke App Store van Derden.

11. Disclaimers; geen garanties 

- ONZE PLATFORMS EN ALLE MEDIA, INFORMATIE OF ANDERE MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD IN COMBINATIE MET OF VIA DE PLATFORMS WORDEN GELEVERD ‘ZOALS ZE ZIJN’ EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. VOOR ZOVER DIT MOGELIJK IS VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT WIJZEN FANATEE EN HAAR LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS EN PARTNERS ALLE GARANTIES EXPLICIET OF IMPLICIET AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN EIGENDOMSRECHTEN. FANATEE EN HAAR LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS EN PARTNERS GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES EN FUNCTIONALITEITEN VAN DE PLATFORMS ONONDERBROKEN BESCHIKBAAR OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE PLATFORMS OF DE SERVERS DIE DE FUNCTIES EN FUNCTIONALITEITEN BESCHIKBAAR MAKEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. IN BEPAALDE STATEN STAAT DE WET GEEN BEPERKINGEN TOE IN IMPLICIETE GARANTIES. ALS DEZE WETGEVING OP JOU VAN TOEPASSING IS, GELDEN SOMMIGE OF ALLE VAN DE VOORGAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VOOR JOU EN ZOU JE AANVULLENDE RECHTEN KUNNEN HEBBEN.

12. Vrijwaring

Je stemt ermee in om Fanatee en de aan Fanatee gelieerde bedrijven en elk van hun medewerkers, directeuren en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van claims, verliezen, schadevergoedingen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, (allemaal 'Claim' genoemd) die voortvloeien uit of verband houden met jouw gebruik of misbruik van de Platforms, schending van deze Servicevoorwaarden, of inbreuk op, verduistering van of schending van het intellectuele eigendom of andere rechten van een andere persoon of entiteit, tenzij je daartoe gedwongen wordt doordat een Claim voortvloeit uit opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Fanatee. Fanatee behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle over te nemen van alle zaken waarvoor je ons moet vrijwaren. Je stemt ermee in om je medewerking te verlenen aan onze verdediging van deze Claims.

13. Beperking van aansprakelijkheid en schade

IN GEEN ENKEL GEVAL, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, KUNNEN FANATEE OF AAN FANATEE GELIEERDE ORGANISATIES, ONDERAANNEMERS, WERKNEMERS, MEDEWERKERS, DIRECTEUREN, VERTEGENWOORDIGERS OF ZAKELIJKE PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS DOOR JOU AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGERLEI ABNORMALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, OF ‘PUNITIVE DAMAGES’ DIE VOORTVLOEIEN UIT OF MET BETREKKING TOT DE PLATFORMS, MET INBEGRIP VAN JE GEBRUIK DAARVAN OF ANDERE INTERACTIES MET FANATEE, ZELFS NIET ALS FANATEE OF EEN DOOR FANATEE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADES. HET KAN VOORKOMEN DAT TOEPASSELIJK RECHT DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. IN DAT GEVAL IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FANATEE BEPERKT VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN FANATEE OF AAN FANATEE GELIEERDE ORGANISATIES, ONDERAANNEMERS, WERKNEMERS, MEDEWERKERS, DIRECTEUREN, VERTEGENWOORDIGERS OF ZAKELIJKE PARTNERS, LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS VOOR ALLE DOOR JOU GELEDEN SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN RELATIE MET DEZE OVEREENKOMST OF UIT JE GEBRUIK VAN ONZE SERVICES HONDERD DOLLAR (USD) TE BOVEN GAAN.

14. Arbitrage

14.1 Overeenkomst tot arbitrage.- Dit artikel 14 wordt verder de 'Arbitrageovereenkomst' genoemd. De partijen komen overeen dat alle controverses, claims of geschillen tussen jou en Fanatee die ontstaan door, verband houden met of voortvloeien uit deze Servicevoorwaarden onderworpen zijn aan bindende arbitrage overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst, en niet aan gerechtelijke stappen (uitgezonderd een gerechtelijke procedure voor kleine claims, voor zover de claim in aanmerking komt). De interpretatie en handhaving van deze Arbitrageovereenkomst zijn onderworpen aan de Federal Arbitration Act.

14.2 Vrijstelling van representatieve acties of groepsvorderingen. - DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN DAT ELKE PARTIJ UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS CLAIMS TEGEN DE ANDER KAN INDIENEN EN NIET ALS LID VAN REPRESENTATIEVE ACTIES OF GROEPSVORDERINGEN. TENZIJ BEIDE PARTIJEN ANDERS OVEREENKOMEN, KAN DE ARBITER NIET MEER CLAIMS DAN DIE VAN ÉÉN PERSOON OF PARTIJ SAMENVOEGEN, NOCH OP WELKE ANDERE MANIER DAN OOK SAMENGEVOEGDE, REPRESENTATIEVE ACTIES OF GROEPSVORDERINGEN VOORZITTEN. DAAR KOMT BIJ: DE ARBITER KAN ALLEEN UITSPRAKEN DOEN (MET INBEGRIP VAN FINANCIËLE, INJUNCTIEVE EN DECLARATOIRE UITSPRAKEN) VOOR EEN INDIVIDUELE PARTIJ DIE OM EEN UITSPRAAK VRAAGT, EN ALLEEN VOOR ZOVER NODIG IS OM GEVOLG TE GEVEN AAN DE INDIVIDUELE CLAIM(S) VAN DIE PARTIJ.

14.3 Procedures. Arbitrage wordt uitgevoerd door een neutrale arbiter van de American Arbitration Association ('AAA') in overeenstemming met de regels en procedures van de AAA (de 'AAA-regels'), zoals gewijzigd door deze Arbitrageovereenkomst. Als er sprake is van inconsistentie tussen de AAA-regels en deze Arbitrageovereenkomst prevaleren de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst, tenzij de arbiter bepaalt dat toepassing van de inconsistente Arbitrageovereenkomst niet zou resulteren in eerlijke arbitrage. De arbiter moet net als de rechtbank de bepalingen van deze Arbitrageovereenkomst volgen, inclusief maar niet beperkt tot de bepalingen over beperking van aansprakelijkheid in artikel 13. Meer informatie over de AAA vind je op http://www.adr.org Informatie over het indienen van een claim tegen Fanatee vind je op https://www.adr.org/Support

14.4 Locatie. De arbitrage vindt plaats in de regio waar je woont of op een andere onderling overeengekomen locatie. Als de gevraagde vergoeding USD 10.000 of minder bedraagt, kunnen jij en/of Fanatee ook kiezen voor louter telefonische arbitrage of arbitrage op basis van uitsluitend schriftelijke inzendingen. Zo’n keuze is bindend is voor beide partijen, onder voorbehoud van een eventuele beslissing van de arbiter om een persoonlijk verhoor in te stellen als de omstandigheden dit rechtvaardigen. Aan dat persoonlijk verhoor kunnen een of beide partijen telefonisch deelnemen, tenzij de arbiter anders bepaalt.

14.5 Toepasselijk recht - De arbiter vonnist over de inhoud van alle claims conform de wetten van de staat Florida, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke regels, en honoreert alle claims van privileges die door de wet zijn erkend. De arbiter is niet gebonden aan uitspraken in eerdere arbitrages met andere gebruikers van Platforms, maar is wel gebonden aan uitspraken in eerdere arbitrages waarbij jij betrokken was in zoverre de toepasselijke wetgeving dat vereist.

14.6 Kosten van arbitrage- De betaling van alle kosten voor de archivering, administratie en arbiters (samen de ‘Arbitragekosten’) is onderworpen aan de AAA-regels. Elke partij is zelf verantwoordelijk voor alle overige kosten die zij in verband met de arbitrage maakt, inclusief maar niet beperkt tot alle advocatenkosten.

14.7 Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure en elke bepaling, elke beslissing en elk vonnis van de arbiter zijn in het belang van alle partijen strikt vertrouwelijk.

14.8 Scheidbaarheid. - Als een rechtbank besluit dat een term of bepaling uit deze Arbitrageovereenkomst anders dan paragraaf 14.2 ongeldig of niet afdwingbaar is, komen de partijen overeen om die voorwaarde of bepaling te vervangen door een voorwaarde of bepaling die wel geldig en afdwingbaar is en die het dichtst in de buurt komt van de intentie van de ongeldige of niet-afdwingbare voorwaarde of bepaling, en is deze Arbitrageovereenkomst afdwingbaar zoals die in dat kader is gewijzigd. Als een rechtbank besluit dat een van de bepalingen van artikel 14.2 ongeldig of niet afdwingbaar is, dan is de gehele Arbitrageovereenkomst nietig. De rest van deze Servicevoorwaarden blijft dan wel van kracht.

15. Diversen

Fanatee kan op elk moment wijzigingen (‘Wijzigingen’) aanbrengen in deze Servicevoorwaarden door tekst te veranderen, te schrappen of aan te vullen. Wijzigingen worden van kracht: (i) dertig (30) dagen nadat Fanatee de wijzigingen bekendmaakt (ook via de gebruikersinterface van de Platforms); of (ii) wanneer je je aanmeldt of anderszins uitdrukkelijk akkoord gaat met de wijzigingen of een versie van deze Servicevoorwaarden waarin de wijzigingen zijn opgenomen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Krachtens deze Servicevoorwaarden ga je ermee akkoord om mededelingen van Fanatee elektronisch te ontvangen. Deze Servicevoorwaarden zijn onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Florida, zonder uitvoering te geven aan principes van conflicterende wetgeving. Je stemt ermee in dat elke rechtshandeling of handeling op grond van aanvullende rechtsbeginselen die voortvloeit uit of verband houdt met deze Servicevoorwaarden of de Platforms en die niet onderworpen is aan arbitrage op grond van artikel 14, alleen zal worden ingediend bij de staatsrechtbanken of federale rechtbanken in Florida (of een rechtbank bevoegd tot procedures voor geringe vorderingen) en je stemt hierbij in en onderwerpt je aan de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken gericht op het uitvoeren van zulke handelingen. Als een partij op enig moment nalaat om uitvoering van een bepaling uit deze Servicevoorwaarden te eisen, beïnvloedt dat op geen enkele manier het recht van die partij om de bepaling in kwestie later af te dwingen. Een verklaring van afstand van de schending van een bepaling uit deze Servicevoorwaarden wordt niet geïnterpreteerd als een voortdurende verklaring van afstand van andere schendingen van dezelfde of andere bepalingen uit deze Servicevoorwaarden. Als een bepaling uit deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, wordt die bepaling beschouwd als scheidbaar van deze Servicevoorwaarden; dit heeft dan geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van resterende bepalingen. Deze Servicevoorwaarden en alle rechten en licenties die op grond van deze Servicevoorwaarden worden verleend, mogen niet door jou worden overgedragen of toegewezen maar kunnen door Fanatee zonder beperking worden toegewezen. Dit is de volledige overeenkomst tussen jou en ons over dit onderwerp; wijziging ervan is alleen schriftelijk mogelijk, en ondertekend door beide partijen, of via de hiervoor beschreven Wijzigingen van deze Servicevoorwaarden door Fanatee.

16. Hoe kun je contact met ons opnemen?

Als je graag contact met ons wilt opnemen in verband met deze Servicevoorwaarden, dan kan dat via de volgende adressen:

78 SW 7th St. Miami, Florida 33130, EUA
We Work - Suite  800   - Fanatee

R. Padre João Manuel, 1212, conj. 33 - São Paulo - SP, 01411-001, Brazilië

Email: hello@fanatee.com

Voor onze gebruikers in Californië: heb je een vraag of klacht over de Platforms, stuur dan een e-mail naar hello@fanatee.com. CInwoners van Californië kunnen de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs bereiken door te schrijven naar 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, of te bellen naar (916) 445-1254 of (800) 952-5210.

Laatst bijgewerkt op 11/05/2022